(test)月カレンダー

日付曜日六曜祝日・行事
二十四節気【雑節】
新月満月
1先勝
2友引
3先負
4仏滅十五夜・行事
5大安
6赤口
満月 3:41
牡羊座
7先勝
8友引寒露・二十四節気
9先負体育の日・祝日
10仏滅
11大安
12赤口
13先勝
14友引
15先負
16仏滅
17大安
18赤口
19先勝
20先負秋土用(入り)雑節
新月 4:13
天秤座
21仏滅
22大安
23赤口霜降・二十四節気
24先勝
25友引
26先負
27仏滅
28大安
29赤口
30先勝
31友引